Tento projekt je zaměřený na vzdělávání zaměstnanců a OSVČ, na udržení a zvýšení kvalifikace, odbornosti a flexibility zaměstnanců. Nově mohou žádat i potenciální zaměstnanci.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty, OSVČ, nestátní neziskové organizace, vzdělávací společnosti (ne školy).

 

CÍLOVÉ SKUPINY

Zaměstnanci sdružených subjektů (příp. OSVČ) Zaměstnanci – pracovní smlouva, DPČ, možné zapojit i zaměstnance s místem výkonu práce mimo ČR (pokud je pracovně-právní vztah uzavřen s českou společností), jednatelé (např. se smlouvou o výkonu funkce), pracovníci ve služebním poměru.

 

PODMÍNKY

  • Vzdělávací aktivita je určena pro zaměstnance provozoven s místem výkonu práce na území ČR vyjma území hlavního města Prahy
  • Žádost se předkládá v tištěné podobě či prostřednictvím datové schránky na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR (příslušné podle místa sídla firmy nebo pobočky)
  • Projektu se nemohou účastnit zaměstnavatelé a OSVČ, kteří mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, mají nedoplatky na pojistném apod. – ověřuje se dodáním potvrzeními o bezdlužnosti, které nejsou starší než 30 dní
  • Příspěvek na mzdové náklady je poskytován měsíčně zpětně, příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity je poskytován po jejím skončení

 

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU A VÝŠE  PODPORY

  • Mzdové náklady včetně zákonných odvodů za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání do výše 29.700 Kč měsíčně, max. 176 Kč/hod.
  • Náklady na zajištění vzdělávacích aktivit – ve výši 85 % vynaložených nákladů v režimu de minimis, ve výši až 50 % vynaložených nákladů v režimu blokové výjimky + 10 % u středních podniků a 20 % u malých podniků
  • Žadatel může čerpat maximálně částku 500.000 Kč měsíčně celkem na mzdové náklady a vzdělávací aktivity

 

ZAJÍMAVOSTI

  • Při schvalování žádosti bude kladně hodnoceno, pokud se do vzdělávací aktivity zařadí zaměstnanec z věkové skupiny 54+
  • Nově mohou být do vzdělávací aktivity zařazeni i potenciální zaměstnanci
  • Již se neporovnává výkaz zisků a ztrát za poslední dvě účetní období

Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791