NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY PRO ZÁJEMCE KURZU CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

  • Pro koho je kurz určen a co mi přinese?

   

  Kurz je určen pro všechny, kteří mají kladný vztah k dětem a chtějí o ně v budoucnosti pečovat na profesionální úrovni. Zatím jim však chybí potřebná kvalifikace. Je určen i těm z vás, kteří se této profesi již věnují, ale nemají potřebné vzdělání.

   

  Profil absolventa je dán hodnotícími standardy Národní soustavy kvalifikací a odbornými kompetencemi dle Národní soustavy povolání. Mezi nejdůležitější získané kompetence pro toto povolání patří především osvojení si zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci s dětmi a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Dalšími osvojenými kompetencemi v rámci kurzu jsou: péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, vedení dítěte k základním hygienickým návykům. V rámci kurzu absolventi získají znalosti o uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dětí, uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte. Naučí se řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska, dokáží uplatnit znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v denní praxi. Absolvent zná a dokáže aplikovat při své práci etické principy, které se váží k činnosti chůvy. Absolvent kurzu je obeznámen s provozními a hygienickými pravidly vztahujícími se k práci s dětmi v zařízeních i domácnostech a orientuje se na legislativním poli souvisejícím s péčí o děti a pracovněprávními vztahy.

  • Kde se mohu uplatnit po absolvování kurzu?

   

  Absolventi kurzu se mohou uplatnit v dětských skupinách, mateřských centrech, mikrojeslích a firemních jeslích a školkách, jako nepedagogičtí pracovníci v mateřských školkách různých zřizovatelů, chůvy v domácnostech pro novorozence až předškolní děti, au-pair , pečovatelky o děti, zaměstnanci i zřizovatelé agentur. Mohou si zřídit vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku“ a pracovat samostatně či si zřídit vlastní dětskou skupinu, hlídací agenturu, atd.

  • Co znamená, že je kurz akreditovaný a zkouška se koná před autorizovanou osobou?

   

  Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, který poskytuje společnost Alavia Education s.r.o., je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. To znamená, že účastníkům je garantováno dodržování úrovně, obsahu a podmínek vzdělávání v tomto rekvalifikačním kurzu podle akreditovaného vzdělávacího programu.

  Číslo akreditace: MSMT-10835/2016-1/285

  Zkoušky realizuje vzdělávací společnost Alavia Education s.r.o. na základě udělené autorizace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou.  Složením zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

  Číslo autorizace: MPSV – 2017/24

  • Jaký je rozsah kurzu?

   

  110 hodin teoretické přípravy a 50 hodin praktické přípravy v zařízeních péče o děti. Autorizovaná zkouška 2,5 – 4 hodiny na účastníka.

  • Co je obsahem kurzu?

   

  Obsah kurzu je dán kvalifikačním standardem dle Národní soustavy kvalifikací pro povolání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

  • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
  • Poskytování první pomoci dětem
  • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
  • Vedení dětí k hygienickým návykům
  • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
  • Uplatňování metod a forem pedagogické práce podle věku dítěte
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
  • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
  • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
  • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
  • Praxe
  • Je součástí kurzu i absolvování praxe?

   

  Ano, součástí kurzu realizovaného naší vzdělávací společností je absolvování praxe v rozsahu 50 hodin v zařízeních péče o děti.

  • Můžete mi pomoci najít zařízení, ve kterém praxi absolvuji?

   

  Ano, naše společnost má nesmlouvaná zařízení, kde naši absolventi praktikují. Většina však dává přednost najít si zařízení pro praxi podle svého bydliště, případně praktikuje u budoucího zaměstnavatele. S těmito zařízeními před nástupem na praxi sepisujeme smlouvu o vaší praxi.

  • Je možné absolvovat placenou praxi?

   

  Praxe absolvovaná v rámci tohoto akreditovaného kurzu je bezplatná.

  • Je možné absolvovat pouze zkoušku bez kurzu?

   

  Ano. Je to samozřejmě náročnější, ale jestliže pracujete s dětmi a máte již dostatek zkušeností a znalostí z praxe, jen vám chybí potřebný certifikát, je možné vykonat pouze zkoušku před autorizovanou osobou. V tomto případě se můžete připravit na zkoušku samostudiem – materiály zasíláme po zaplacení ceny zkoušky.

  • Jaký je průběh zkoušky?

   

  Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Konkrétní témata najdete zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky

  Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí. Třetí člen komise zkouší první pomoc.

  • Co je obsahem zkoušky?

   

  • písemná část – ověření formou testu
  • ústní část, praktické předvedení a modelové situace z pedagogicko-psychologické praxe
  • ústní zkouška a řešení modelové situace z oblasti první pomoci dětem

  Písemná část:

  Každé kritérium je ověřováno minimálně 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek. Každý uchazeč zpracovává jedinečný test. Alavia Education s.r.o. má k dispozici širokou škálu testových vzorů. Otázky jsou otevřené i uzavřené.

  Ústní část:

  Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu.

  Modelové situace z oblasti první pomoci:

  Uchazeč si losuje 1 modelovou situaci z praxe, jejíž řešení popíše a předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky.

  • Jaká je cena kurzu, případně jen samotné zkoušky?

   

  Cena za účast na akreditovaném kurzu včetně zkoušky činí 13 900 Kč, cena samotné zkoušky bez společné přípravy činí 4 900 Kč.

  • Existují i jiné možnosti proplacení kurzu než z vlastních zdrojů?

   

  Ano. Pokud jste v evidenci Úřadu práce, požádáte si o tzv. zvolenou rekvalifikaci a kurz si můžete nechat uhradit jeho prostřednictvím. Pokud chcete tuto možnost využít a z různých důvodů v evidenci nejste, jste například na rodičovské dovolené, zaměstnaná na dobu určitou, případně na částečný úvazek, požádejte si o zařazení do evidence tzv. zájemců o zaměstnání a současně o zvolenou rekvalifikaci. Oba formuláře vám rádi zašleme elektronicky již předvyplněné a potvrzené vzdělávacím zařízením. Možností je více. Kurz vám může uhradit např. zaměstnavatel. Často na takový kurz obdrží dotaci ze strukturálních fondů v rámci žádosti o zřízení zařízení péče o děti. Mateřské školy využívají možností proplácení kurzu prostřednictvím tzv. šablon na zřízení nového pracovního místa chůvy.

  • Jaké jsou vstupní předpoklady?

   

  Pro účast na kurzu je třeba mít ukončené základní vzdělání, dosáhnout 18 let věku a nemít logopedickou vadu.

  • Jaké výstupní doklady získám po absolvování kurzu a zkoušky?

   

  Získáte “Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu” a “Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Součástí Osvědčení o získání profesní kvalifikace je i Záznam o průběhu zkoušky.

  • Kolik účastníků bývá na kurzu?

   

  Maximální počet účastníků kurzu je 15.

  • Je povinnost mít 100% docházku?

   

  Pro úspěšné absolvování kurzu je povinné mít 80% docházku.

  • Jak dlouho kurz trvá a v jakých hodinách probíhá výuka?

   

  Kurzu obvykle trvá 4 – 6 týdnů a výuka probíhá od 8:00 do 14:30. Teoretická část obsahuje 110 hodin rozdělených do 14 výukových dnů po 8 výukových hodinách v délce 45 minut a přestávek. Praxi absolvujete v délce 50 běžných hodin dle dohody se zařízením.

  • Probíhá výuka v pracovním týdnu nebo o víkendech?

   

  Vzhledem k rozsahu probíhá výuka v pracovním týdnu i o víkendech, obvykle 2 – 3 dny v týdnu a 1 den o víkendu (většinou v sobotu). Výukové dny se přizpůsobují potřebám skupiny.

  Zkouška probíhá vždy o víkendu.

  • Kde zjistím aktuální informace o nejbližších místech a termínech kurzů?

   

  Informace o aktuálních kurzech naleznete na stránkách Alavia.cz, konkrétně zde: http://alavia.cz/kurzy-a-skoleni/akreditovane-rekvalifikacni-kurzy/chuva-pro-deti-zahajeni-povinne-skolni-dochazky/ v sekci Termíny. Případně nám můžete napsat na e-mail info@alavia.cz nebo zavolat na telefonní číslo 732 268 021.

  • Je možnost sestavit si individuální skupinu a realizovat kurz v našem městě?

   

  Tato možnost existuje. Jestliže sestavíte skupinu skládající se z minimálně 8 účastníků, je možné domluvit se na individuální výuce ve vašem městě.

  • Jak se mohu na kurz/zkoušku přihlásit?

   

  V případě zájmu vyplňte prosím objednávku na našich webových stránkách: http://alavia.cz/kurzy-a-skoleni/akreditovane-rekvalifikacni-kurzy/chuva-pro-deti-zahajeni-povinne-skolni-dochazky/ a my vám zašleme bližší informace spolu s přihláškou. Případně nám napište na e-mail info@alavia.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 732 268 021. Zodpovíme vám vaše dotazy a zašleme potřebné podklady.

   

Napsat komentář