Nedostatečné kapacity mateřských škol

Mateřské školy představují první krok ve vzdělávacím systému ve vyspělých státech. Je jim přikládán velký význam, a to jak z pohledu samotných dětí, tak z pohledu rodičů. Napomáhají k socializaci a začlenění dětí do kolektivu před započetím povinné školní docházky, která by pro ně tím pádem měla být snazší a přirozenější. Na druhou stranu pomáhají i matkám či otcům k jednoduššímu a rychlejšímu návratu do pracovního procesu po rodičovské dovolené. Díky demografickému vývoji a vyšší porodnosti byly v nedávné době navyšovány kapacity mateřských škol. Přesto však v současné době nejsou schopny mateřské školy uspokojit poptávku a některé děti musejí odmítat. Ministerstvo školství (dále MŠMT) uvádí, že v předchozím školním roce působilo v České republice 5 209 zařízení pro předškolní docházku a navštěvovalo je přes 362,6 tisíce dětí. Od školního roku 2013/2014 klesl počet nepřijatých dětí téměř o 50 %. I tak ale nadále není volná kapacita pro všechny děti. MŠMT uvádí, že mezi roky 2006 a 2017 přibylo 375 mateřských škol.

Momentálně je situace v České republice taková, že byl stanoven povinný poslední rok předškolního vzdělávání dětí. Mateřská škola je tedy pro děti před nástupem do základní školy povinná. Tato skutečnost opět prohlubuje problém s nedostatečnou kapacitou. Absence dětí jsou rodiče povinni omlouvat písemně až dva týdny předem. Větší počet neomluvených hodin by měli učitelé hlásit na orgán sociálně-právní ochrany dětí. Spousta rodičů je touto novinkou zaskočena a nesouhlasí s jejím fungováním v praxi. Existuje možnost domluvit se na domácím předškolním vzděláváním. Rodiče jsou však povinni v tomto případě přijít s dítětem v určitých termínech do zařízení předškolního vzdělávání k přezkoušení a posouzení.

Napsat komentář