slide-01


Cíl vzdělávání

Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb, prodeje a výroby potravina a se zásadami správné hygieny.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Pro pracovníky v potravinářském sektoru je velice důležité, aby absolvovali školení hygienického minima. Získají tak potřebné znalosti a dovednosti z oblasti ochrany veřejného zdraví v souladu s vyhláškou a platnou legislativou.

Obsah

 • Požadavky na osoby pracující v potravinářských provozech (zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. § 19, v platném znění)
 • Kodex hygienických pravidel – požadavky na prostory a zázemí pracoviště, lékařské ošetření, úrazy
 • Základy osobní a provozní hygieny
 • Základy správné výrobní praxe – zajištění bezpečnosti výrobků
 • Základy správné hygienické praxe
 • Věčná témata – zamrazování a rozmrazování potravin, skladování a označování potravin, zásady správného chlazení potravin, regenerace pokrmů, teploty při uvádění do oběhu, apod.
 • Pracovní úseky provozu – dispoziční řešení
 • Alimentární onemocnění a jak jim předcházet
 • Příručka HACCP – analýza rizik a systém kritických kontrolních bodů
 • Zásady sanitace v provozu, DDD
 • Fotodokumentace
 • Jak postupovat při kontrole státního dozorového orgánu

Předpoklady

Kurz je určen zejména pracovníkům v potravinářském sektoru, při výrobě a prodeji potravin.

Časový plán

Celkem 0,5 výukového dne = 4 výukové hodiny.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejichž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Výklad lektora
 • Individuální a skupinová cvičení
 • Diskuze
 • Případové studie
 • Praktický nácvik
 • Hraní rolí
 • Sebereflexe
 • Zpětná vazba