Inkluzivní vzdělávání

Inkluze charakterizuje společnost, na které se podílejí všichni bez rozdílu. Zpočátku znamenal tento pojem způsob, jak umožnit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. dětem nedoslýchavým, na vozíku nebo dětem s mentálním postižením atd. vzdělávání v běžných školách. Inkluze má však mnohem širší význam. Základem inkluzivního vzdělávání je, že každý má právo na plnohodnotnou účast na společenském životě a kultuře. V inkluzivních školách jsou nastavené podmínky, které umožňují rovnoprávnou účast všech bez rozdílů. Společnost spolupracuje se zástupci Ministerstva školství i se samotnými pedagogy a prosazují inovativní materiály. Cílem je změnit školskou legislativu tak, aby byla věnovaná pozornost vzdělávacím potřebám každého dítěte a aby nedocházelo k tzv. nálepkování dětí.

Napsat komentář